DASH

50 to 100 Dash Satoshi every 2 minutes

Check your Dash Address statistic

56 459 Dash Satoshi

https://cryptocrane.ru/dash/?r=Your Address